SUPERKROSS

2. ETAPI VÕISTLUSJUHEND

Võistlusjuhend

2021. a. Superkrossi karikavõistluste II etapp Sekk Autokaubad karikatele

Pühapäeval, 28. veebruaril 2021. aasta
Audru ringrada, Papsaare küla,
Pärnu 88317, Pärnumaa      
Registreeritud EAL`s

1. Võistluse aeg, koht.
1.1 Võistlus toimub 28.02.2021. a. Audru ringrada,
Põhjaring, Papsaare küla, Pärnumaa
1.2 Võistluse ajakava
Esmaspäev, 8. veebruar 2021. a. –
avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäev, 25. veebruar 2021. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate
eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäeval, 28. veebruar 2021. a
08:00-10:00 – registreerimine
08:15-10:00 – tehniline kontroll
10:15-10:30 – võistlejate koosolek
10:35-11:00 - rajaga tutvumisringid tänavasõiduautod
11:05-11:55 - treening -ja kvalifikatsioonisõidud superkross
12:00 - 1. võistlusvoor tänavasõiduautod
1.eelsõidud superkrossiautod
2. võistlusvoor tänavasõiduautod
2. eelsõidud superkrossiautod
3. võistlusvoor tänavasõiduautod
Finaalsõidud superkrossiautod

Täpne Superkrossi klasside võistlussõitude järjestus ja võistlejate nimekiri avaldatakse ametlikul teadetetahvlil.

2. Korraldaja, ametnikud
2.1 Korraldaja MTÜ Erki Sport, Kahva tee 1, Papsaare, Audru vald, Pärnu maakond
2.2 Võistluse ametnikud
Võistluse direktor: Eiki ERISTE
Võistluse juht: Erko ERISTE
Võistluse ajamõõtja: Asper LEPPIK
Võistluse tehnilise kontrolli juht: Kalle HANSEN
Võistluse teadustaja: Joel KUKK
Kiirabi: Pärnu Haigla

2.3 Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: Superkrossis 1200 meetrit, laius 16-18 meetrit. Sprindis 3600 meetrit, laius 16-18 meetrit.
Rajakate: lumi ja jää
Treening- ja võistlussõidud sõidetakse vastupäeva.

4. Arvestusklassid
4.1 Noored (võistlejad vanuses 12-18 aastat) – superkross kuni 1600cm3
4.2 Esivedu – superkross kuni 2000cm3
4.3 Tagavedu – superkross kuni 2000cm3
4.4 Vabaklass –superkross
4.5 Krosskart - superkross
4.6 Tänavasõidu autod – 2WD esivedu sprint
4.7 Tänavasõidu autod – 2WD tagavedu sprint
4.8 Tänavasõidu autod – 4WD sprint
4.9 Tänavasõidu autod – Noored (võistlejad vanuses 12-18 aastat) kuni 1600cm3 sprint
4.10 Tänavasõidu autod - Naised sprint

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused                                             

Võistlus viiakse läbi kooskõlas FIA spordikoodeksiga, kiirusalade võistlusmäärusega, võistluste korraldamise üldeeskirjadega Eestis, 2021. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga. Superkrossi KV arvestuses võistlevad võistlusautod peavad vastama SKV 2021. a. tehnilistele tingimustele. Lubatud kasutada tänavasõidu naastrehve. Rehvid peavad vastama Liiklusseadusele ja MKM määrus 42 nõuetele. Naastu väljaulatuva osa pikkus rehvist kuni 1,5mm, kaal kuni 1.4g. Igasugune rehvide töötlemine (lõikamine, lihvimine, freesimine jm) on keelatud. Naastude liimimine (igasugune) on keelatud. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.


6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1 Võistlustest osavõtjad peavad esitama:
-Täidetud ja allkirjastatud vormikohase osavõtuavalduse ;
-ASN Võistlejalitsentsi või Võistlejakaardi (rahvakrossi klassis);
-ASN Registreerijalitsentsi (v.a rahvakross klass);
-ASN Auto tehnilise kaardi.

6.2 Stardimaksud:

Klass

Eelregistreerimine

Kohapeal registreerimine

Noored

30€

50€

Tänavasõiduautod

40€

50€

Esivedu

50€

70€

Tagavedu

50€

70€

Vabaklass

50€

70€

Krosskart 650cm3

50€

70€

6.3 Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€ + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole. Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga. Osavõtutasu ja transponderi renditasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele EE201010022030073004
SEB.

7. Võistluste käik                              
7.1 Juhindutakse autokrossi võistlusmäärustikust.                                                    
7.2 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile eraldatakse treeninguteks 10-15 minutit, ringide arv piiramatu.            

7.3 Treeningsõitude ja võistlussõitude start on eraldi koridorist.                            
7.4 Võistlussõitude start antakse fooriga ja finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.                                                        
7.5 Stardipaigutus 3-2-3-2. Võistlusvoorudes ja finaalis valestardi puhul lisatakse võistleja lõpuajale 20 sekundit. Teistkordse valestardi tegemisel võistleja eemaldatakse võistlussõidust.                                                                    
7.6 Peetakse kaks võistlusvooru. Eelsõidu pikkus 5 ringi. Kohustuslik on läbida jokker-ring. Iga eelsõidu võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi võistlejate arv + 10 punkti.                                        
7.7 Võistleja treeningsõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse võistlusvooru. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise võistlusvooru stardijärjekord määratakse vastavalt esimese võistlusvooru finišiprotokollile.                    
7.8 Finaaliks võistlusvoorude punktid summeeritakse. Väiksema punktisummaga võistleja saab valida finaalis esimesena stardikoha, paremuselt teise summa kogunud võistleja teisena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel oli parem tulemus (koht) teises võistlusvoorus.                                                                                                                
7.9 Kui võistleja pole saanud tulemust (jõudnud finišisse) üheski võistlusvoorus, siis stardib ta finaalis viimaselt kohalt ja tema teenitud kohapunktid jagatakse pooleks.                                                                              
7.10 Finaali pikkus 9 ringi. Kohustuslik on läbida jokker-ring.                                  
7.11 Kui võistleja ei saa finaalis startida, jääb tema koht täitmata. Finaalis mittestartinud võistleja saab finaali viimase tulemuse.                
7.12 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlussõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.                                                                                                                                
7.13 Superfinaalis võivad startida iga Superkrossi KV masinaklassi kaks paremat. Võistleja loobumisel superfinaalsõidust saab õiguse paremuselt kolmas jne. Kui mingist klassist ei ole kahte võistlejat, siis saavad võimaluse teiste klasside võistlejad. Kokku kuni 12 võistlejat. Vabaklassi võistlejad superfinaalsõidus ei osale. Stardijärjekord määratakse päeva parimate ringiaegade alusel (k.a treening), aeglasemast kiiremani. Superfinaalsõidu võistlusdistantsi pikkus 7 ringi. Kohustuslik on läbida jokker-ring.                  
7.14 Tänavasõidu autodel võistlejatele võistlusnumbrid korraldajalt registreerimise tulemuse järgi. Rajaga tutvumiseks 3 ringi. Võistlussõit
3 korda 3 ringi ükshaaval stardis aja peale. Kohustuslik on läbida jokker-ringi distantsi viimasel ehk kolmandal ringil. Stardi märguanne lipuga ja võistlusdistantsi aeg käivitub ajavõtujoone ületamisel. Tähistatud teekoonuste / torbikutega. Vooru parim aeg saab 1 punkti, 2 -2 jne. Katkestanu saab võistlusprotokolli 80, mittestartinu 90 ja võistluselt eemaldatu 120 punkti. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru. Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas voorus. Raja lühendamine võistlussõidus – karistus +30 sek. Kui võistleja ei saa startida temale ettenähtud sõidus, siis on ta kohustatud sellest koheselt informeerima võistlusejuhile.                                                                                                                  

7.15 Võistkonna liikmete ja/või kaaskondsete poolt võistluse segamisel võib võistluse juht trahvida võistlejat või tema registreerijat esimesel korral rahatrahviga kuni 100€. Korduva ja/või tahtliku rikkumise puhul võib võistluse juht võistleja/võistlejad võistluselt eemaldada ja tema/nende tulemused tühistada.  

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1 Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2 Protestide esitamise aeg on 30 minutit pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protestide esitamise õigus on võistlejatel ja võistkonna esindajatel. Protestid tuleb esitada kirjalikult võistluste juhile ja tasuda kautsjon
kolmekordne reg. tasu, auto lahtivõtmine 200.- €.
8.3 Autod vabastatakse
parklast pärast autasustamist võistluse juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1 Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2 Igas masinaklassides (k.a superfinaalis) arvestatakse SKV
etappide punkte vastavalt osavõtjate arvule järgmiselt: 1. koht – 20; 2. – 17; 3. – 15; 4. – 14; 5. – 13; 6. – 12; 7. – 11; 8. – 10; 9. – 9; 10- – 8; 11. – 7; 12. – 6; 13. – 5; 14. – 4; 15. – 3; 16. – 2; 17. – 1; 18. – 1 punkti jne.                                                                                     9.3 SKV klasside ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1 Igal etapil autasustatakse kõikides masinaklassides kolme paremat võistlejat karikaga ja ajasõidu parimat medaliga.                            
10.2 Autasustamiselt puudumine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.    
10.3. Autasustamisele tuleb võistlejal ilmuda võistlusriietuses (talvel on lubatud soojad üleriided), nõude eiramine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.
10.4 Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
12.1 Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja 2 mehaanikut). Sissepääs eelregistreerimise alusel.                                      
12.2 Võistleja boksis peab olema võistlusauto alune ala kaetud lekkekindla kattega ja iga auto kohta vähemalt üks aktiivainega 6 kg tulekustuti, mis peab olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadav.